Best Paper Awards


Best Paper Award (Session 3)

Privacy-Preserving Collaborative Web Services QoS Prediction via Differential Privacy

Shushu Liu*, An Liu, Zhixu Li, Guanfeng Liu, Jiajie Xu, Lei Zhao, Kai ZhengBest Paper Runner Up (Session 3)

Deep Multi-Label Hashing for Large-Scale Visual Search Based on Semantic Graph

Chunlin Zhong*, Yi Yu, Suhua Tang, Shin'ichi Satoh, Kai XingBest Student Paper Award (Session 7)

Joint Factorizational Topic Models for Cross-City Recommendation

Xiao Lin*, Yongfeng ZhangBest Student Paper Runner Up (Session 1)

A Local-Global LDA Model for Discovering Geographical Topics from Social Media

Siwei Qiang, Yongkun Wang*, Yaohui Jin