Organizing Committee

Organizing Committee

 • Honorary Chair
  Wei Zhao, University of Macau, Macau
 • General Co-Chairs
  Zhiguo Gong, Univ. of Macau, China
  Jian Pei, Simon Fraser Univ., Canada
 • Program Co-Chairs
  Feifei Li, University of Utah, US
  Guoliang Li, Tsinghua Univ., China
  Seungwon Hwang, POSTECH, Korea
 • Workshop Co-Chairs
  Yueguo Chen, Renmin Univ., China
  Wolf-Tilo Balke, TU-Braunschweig, Germany
  Jianliang Xu, HK Baptist Univ., China
 • Demo Co-Chairs
  Tingjian Ge, UMass Lowell, USA
  Hongzhi Wang, HIT, China
 • Panel Chairs
  Lizhu Zhou, Tsinghua Univ., China
  Xiaofang Zhou, Univ. of Queensland, Australia
 • DYL Series Co-Chairs (Distinguish Young Lecturer)
  Xuemin Lin, Univ. of New South Wales, Australia
  Ke Yi, HKUST, China
  Aoying Zhou, East China Normal Univ., China
 • Industry Co-Chairs
  Shimin Chen, HP Co., China
  Cong Yu, Google, US
 • Publication Co-Chairs
  Bin Yao, Shanghai Jiaotong Univ., China
  Zhenjie Zhang, ADSC, Singapore
 • Hongjun Lu WAIM Outstanding Contribution Award Committee
  Lizhu Zhou (Chair), Tsinghua University, China
  Jian Pei, Simon Fraser University, Canada
  Zhiyong Peng, Wuhan University, China
 • Best Paper Award Co-Chairs
  Jianzhong Li, HIT, China
  Kyuseok Shim, Seoul National Univ., Korean
  Ge Yu, Northeast Univ., China
 • Publicity Co-Chairs
  Xiangfeng Luo, Shanghai Univ., China
  Hua Wang, Univ. of Southern Queensland, Australia
  Wenjun Zhou, Univ. of Tennessee- Knoxville, USA
 • Local Organization Co-Chairs
  Leong Hou U, University of Macau
  Lawrence Si, University of Macau
 • Sponsorship Co-chair
  Wong Fai, University of Macau
 • Registration Co-Chairs
  Shirley Siu, University of Macau
  Zhuang Yan, University of Macau
 • Finance Co-Chair
  Leong Hou U, University of Macau
 • Web Chairs
  William Sio, University of Macau
  Junjie Zhang, University of Macau
 • Steering Committee Liaison
  Weiyi Meng, Binghamton Univ., US
 • CCF DBS Liaison
  Xiaofeng Meng, Renmin Univ., China
 • WAIM/SAP Summer School
  Xiaofeng Meng, Renmin University, China
  Lei Zou, Peking University, China
 • APWeb Liaison
  Xuemin Lin, Univ. of New South Wales, Australia
 • WISE Liaison
  Yanchun Zhang,  Victoria Univ., Australia