Industry committee

Yu Cao   EMC Corporation

Rui Li   Tencent

Yuan Ni   IBM Research China

Shouke Qin   Baidu Research

Bin Shao   Microsoft Research Asia

WeeHyong   Tok Microsoft SQL Server

Xintian Yang   Google

Jianfeng Yan   Dazhong Dianping