Conference Program

Day1

9:30-10:30

BDAT 2015

WDMA 2015

BSD 2015

10:30-11:00

Coffee Break

11:00-12:00

BDAT 2015

Tutorial 1

Tutorial 2

12:30-13:30

Lunch

13:30-15:30

Industry 1 

Tutorial 3

Tutorial 4

15:30-16:00

Coffee Break

16:00-17:30

Research 1

Research 2

Research 3

19:00-21:00

Reception

Day2

8:30-9:00

Opening Ceremony

9:00-10:00

Keynote 1

10:00-10:30

Coffee Break

10:30-12:00

Research 4

Research 5

Research 6

12:00-13:30

Lunch

13:30-14:30

Keynote 2

14:30-15:00

Coffee Break

15:00-16:30

Research 7

Research 8

Research 9

16:30-17:00

Coffee Break

17:00-18:00

Research 10

Research 11

Research 12

19:00-22:00

Banquet

Day3

9:00-10:00

Keynote 3

10:00-10:30

Coffee Break

10:30-11:30

Panel

11:30-13:00

Lunch

13:00-14:30

Research 13

Research 14

Research 15

14:30-15:00

Coffee Break

15:00-16:00

Distinguished Young Lecturer Series

Demonstrations

APWeb Data Challenge

16:00-16:30

Coffee Break

16:30-17:50

Research 16

Research 17

Research 18
Session Schedule


Day 1 (September 18, 2015)

9:00 - 10:30

Workshop Session 1: Big data applications in Telecoms (BDAT 2015)

Workshop Session 2: Web Data Mining and Applications (WDMA 2015)

Workshop Session 3: Big Social Data (BSD 2015)

10:30 - 11:00 Coffee break

11:00 - 12:00 

Workshop Session 4: Big data applications in Telecoms (BDAT 2015)

Tutorial Session 1: Indexing for Querying Metric Spaces

Tutorial Session 2: Providing Retrievability Guarantees in Cloud-Based Storage Services

12:30 - 13:30 Lunch

13:30 - 15:30 

Industrial Session 1: Cloud and Real-Time Computation

Tutorial Session 3: Influence computation in spatial databases

Tutorial Session 4: On Repairing Structural Problems In Semi-structured Data

15:30 - 16:00 Coffee Break

16:00 - 17:30

Research Session 1: Social Prediction

Research Session 2: Text Analysis I

Research Session 3: Learning from Data

19:00 - 21:00 Reception

Day 2 (September 19, 2015)

8:30 -  9:00 

Opening Ceremony

9:00 - 10:00 

Keynote 1: Big Data - Security and Privacy

10:00 - 10:30 Coffee Break

10:30 - 12:00

Research Session 4: Hardware, Schema and Query

Research Session 5: Topic Model 

Research Session 6: Metric Learning 

12:00 - 13:30 Lunch and Posters

13:30 - 14:30 

Keynote 2: Personalized Web News Filtering and Summarization

14:30 - 15: 00 Coffee Break

15:00 - 16:30

Research Session 7: Semantics 

Research Session 8: Query Processing 

Research Session 9: Recommendation System I 

Demo Session

16:30 - 17:00 Coffee Break

17:00 - 18:00

Research Session 10: Semanic Web and Knowledge Base 

Research Session 11: Text Analysis II 

Research Session 12: MapReduce 

19:00 Banquet

Day 3 (September 20, 2015)

9:00 - 10:00 

Keynote 3: Querying Big Data: From Theory and Practice

10:00 - 10:30 coffee break

10:30 - 11:30

Panel Session: Cradle of Bubble? Where Is Big Data Age Going?

11:30 - 13:00 Buffet Lunch

13:00 - 14:30

Research Session 13: Social Network 

Research Session 14: Recommendation System II 

Research Session 15: Location-Based Service 

14:00 - 15:00 Coffee Break

15:00 - 16:00

Distinguished Young Lecturer Session

Demonstration Session

APWeb Big Data Challenge Session

16:00 - 16:30 Coffee Break

16:30 - 17:50

Research Session 16: Graph Processing 

Research Session 17: Data Mining 

Research Session 18: Influence Maximization 
Research Session Information


Research Session 1: Social Prediction(chaired by Shanshan Ying)

Hashtag Sense Induction Based on Co-Occurrence Graphs, Mengmeng Wang, Mizuho Iwaihara

Early Outbreak Detection in Social Networks, Chuan Zhou

A Multi-view Retweeting Behaviors Prediction in Social Networks, Bo Jiang, Ying Sha, Lihong Wang

Research Session 2: Text Analysis I(chaired by Xiaoyan Yang)

A Multi-news Timeline Summarization Algorithm Based on Aging Theory, Jie Chen, Zhendong Niu, Hongping Fu

Extended Strategies for Document Clustering with Word Co-occurrences, Yang Wei, Jinmao Wei, Zhenglu Yang

User Generated Content Oriented Chinese Taxonomy Construction, Jinyang Li, Chengyu Wang, Xiaofeng He, Rong Zhang, Ming Gao

Research Session 3: Learning from Data(chaired by Xiaowei Yang)

Discovering Restricted Regular Expressions with Interleaving, Feifei Peng, Haiming Chen

Spare Part Demand Prediction based on Context-aware Matrix Factorization, Jianwei Ding, Yingbo Liu, Yuan Cao, Li Zhang, Jianmin Wang

Online Feature Selection based on Passive-Aggressive Algorithm with Retaining Features, Hai-Tao Zheng, Haiyang Zhang

Batch Mode Active Learning For Geographical Image Classification, Bo Du, Zengmao Wang, Wenbin Hu, Lefei Zhang, Liangpei Zhang, Dacheng Tao

Research Session 4: Hardware, Schema and Query (chaired by Wen Wen)

Efficient Buffer Management for PCM-Enhanced Hybrid Memory Architecture, Kaimeng Chen, Peiquan Jin, Lihua Yue

DistDL: A Distributed Deep Learning Service Schema with GPU Accelerating, Jianzong Wang, Lianglun Cheng

Overlapping Schema Summarization based on Multi-label Propagation, Man Yu, Chao Wang, Xiangrui Cai, Yanlong Wen, Ying Zhang, Xiaojie Yuan

RDQS: A Relevant and Diverse Query Suggestion Generation Framework, Yichi Zhang, Hai-Tao Zheng

Research Session 5: Topic Model (chaired by Lijuan Wang)

An Online Inference Algorithm for Labeled Latent Dirichlet Allocation, Qiang Zhou, Heyan Huang, Xianling Mao

Multi-Label Emotion Tagging for Online News by Supervised Topic Model, Ying Zhang, Lili Su, Zhifan Yang, Xue Zhao, Xiaojie Yuan

Distinguishing Specific and Daily topics, Tao Ge, Wenzhe Pei, Baobao Chang, Zhifang Sui

A Supervised Parameter Estimation Method of LDA, Zhenyan Liu

Research Session 6: Metric Learning(chaired by Ruichu Cai)

Tree-Based Metric Learning for Distance Computation in Data Mining, Ming Yan, Zhang Yan, Hongzhi Wang

Learning Similarity Functions for Urban Events Detection by Mining Hotline Phone Records, Pengjie Ren, Peng Liu, Zhumin Chen, Jun Ma, Xiaomeng Song

A New Similarity Measure Between Semantic Trajectories based on Road Networks, Wu Xia, Yuanyuan Zhu, Shengchao Xiong, Yuwei Peng, Zhiyong Peng

Multiple Attribute Aware Personalized Ranking, Weiyu Guo, Shu Wu, Liang Wang, Tieniu Tan

Research Session 7: Semantics(chaired by Xiaofang Zhou)

An Ensemble Matchers based Rank Aggregation Method for Taxonomy Matching, Hailun Lin, Yuanzhuo Wang, Yantao Jia, Jinhua Xiong, Peng Zhang, Xueqi Cheng

Random-based Algorithm for Efficient Entity Matching, Pingfu Chao, Zhu Gao, Yuming Li, Junhua Fang, Rong Zhang, Aoying Zhou

Research on Semantic Disambiguation in Treebank, Lin Miao

An Self-Learning Rule-based Approach for Sci-tech Compound Phrase Entity Recognition, Tingwen Liu, Yang Zhang, Yang Yan, Jinqiao Shi, Li Guo

Research Session 8: Query Processing(chaired by Reynold Cheng)

Efficient Location-dependent Skyline Queries in Wireless Broadcast Environments, Yingyuan Xiao, Pengqiang Ai, Hongya Wang, Ching-Hsien Hsu, Wenxiang Cui

Efficient Algorithms for Distance-based Representative Skyline Computation in 2D Space, Taotao Cai, Rong-Hua Li, Jeffrey Xu Yu, Rui Mao, Yadi Cai

A Compression-Based Filtering Mechanism in Content-Based Publish/Subscribe System, Qin Liu, Yiwen Zheng, Kaile Wang

Hashing Multi-Instance Data from Bag and Instance Level, Yao Yang, Xin-Shun Xu, Xiaolin Wang, Shanqing Guo, Lizhen Cui

Research Session 9: Recommendation System I(chaired by Xuemin Lin)

MATAR: Keywords Enhanced Multi-Label Learning for Tag Recommendation, Licheng Li, Yuan Yao, Feng Xu, Jian Lu

Simple is Beautiful: An Online Collaborative Filtering Recommendation Solution with Higher Accuracy, Feng Zhang, Ti Gong, Victor Lee, Gansen Zhao, Guangzhi Qu

PDMA: A Probabilistic Framework for Diversifying Recommendation Lists, Yang-Hui Yan, Hai-Tao Zheng, Ying-Min Zhou

A Semi-Supervised Solution for Cold Start Issue on Recommender Systems, Zhifeng Hao, Yingchao Cheng, Ruichu Cai, Wen Wen, Lijuan Wang

Research Session 10: Semantic Web and Knowledge Base(chaired by Lei Zou)

On The Marriage of SPARQL and Keywords, Peng Peng, Lei Zou, Dongyan Zhao

On Coherent Indented Tree Visualization of RDF Graphs, Qingxia Liu, Gong Cheng, Yuzhong Qu

Knowledge Base Completion Using Matrix Factorization, Wenqiang He, Yansong Feng, Lei Zou, Dongyan Zhao

Research Session 11: Text Analysis II(chaired by Zhenjie Zhang)

Matching Reviews to Object Based on 2-Stage CRF, Yongxin Zhang, Qingzhong Li, Dequan Wang, Yanhui Ding, Congli Liu, Zhongmin Yan

Sentiment Word Identification with Sentiment Contextual Factors, Jiguang Liang, Xiaofei Zhou, Yue Hu, Li Guo, Shuo Bai

Sentiment Classification for Chinese Product Reviews Based on Semantic Relevance of Phrase, Heng Chen, Hai Jin, Pingpeng Yuan, Lei Zhu, Hang Zhu

Research Session 12: MapReduce(chaired by Yin Yang)

Distributed XML Twig Query Processing using MapReduce, Xin Bi, Guoren Wang, Xiangguo Zhao, Zhen Zhang, Shuang Chen

Large-Scale Graph Classification based on Evolutionary Computation with MapReduce, Zhanghui Wang, Yuhai Zhao, Guoren Wang, Yurong Cheng

A Lightweight Evaluation Framework for Table Layouts in MapReduce Based Query Systems, Feng Zhu, Jie Liu, Lijie Xu, Dan Ye, Jun Wei, Tao Huang

Research Session 13: Social Network(chaired by Zhixu Li)

Sleep Quality Evaluation of Active Microblog Users, Kai Wu, Jun Ma, Zhumin Chen, Pengjie Ren

Analysis of Subjective City Happiness Index Based on Large Scale Microblog Data, Kai Wu, Jun Ma, Zhumin Chen, Pengjie Ren

Location Sensitive Friend Recommendation in Social Network, Xueqin Sui, Zhumin Chen, Jun Ma

A Secure and Efficient Framework for Privacy Preserving Social Recommendation, Shushu Liu, An Liu, Zhixu Li, Lei Zhao, Guanfeng Liu Pengpeng Zhao, Jiajie Xu

Research Session 14: Recommendation System II(chaired by Yunjun Gao)

143 Effective Citation Recommendation by Unbiased Reference Priority Recognition, Wenyang Lu, Yubin Yang, XiaoJiao Mao, Qihai Zhu

Trustworthy Collaborative Filtering through Downweighting Noise and Redundancy, Qiuxiang Dong, Zhi Guan, Zhong Chen

User Behavioral Context-Aware Service Recommendation for Personalized Mashups in Pervasive Environments, Wei He, Guozhen Ren, Lizhen Cui, Hui Li

Online Personalized Recommendation Based on Streaming Implicit User Feedback, Zhisheng Wang, Qi Li, Ye Liu, Wei Liu, Jian Yin

Research Session 15: Location-Based Service(chaired by Muhammad Aamir Cheema)

Distance and Friendship: A Distance-based Model for Link Prediction in Social Networks, Yang Zhang, Jun Pang

Hybrid-LSH for Spatio-Textual Similarity Queries, Mingdong Zhu, Derong Shen, Ling Liu, Ge Yu

Answering Spatial Approximate Keyword Queries on Disks, Jinbao Wang, Donghua Yang, Yuhong Wei, Hong Gao, Jianzhong Li, Ye Yuan

Reverse Direction-based Surrounder Queries, Xi Guo, Yoshiharu Ishikawa, Aziguli Wulamu, Yonghong Xie

Research Session 16: Graph Processing (chaired by Jianliang Xu)

GSCS - Graph Stream Classification with Side Information, Amit Mandal, Mehedi Hasan, Anna Fariha, Chowdhury Farhan Ahmed

An Extended Graph-based Label Propagation Method for Readability Assessment, Zhiwei Jiang, Gang Sun, Qing Gu, Lixia Yu, Daoxu Chen

AILabel: A Fast Interval Labeling Approach for Reachability Query on Very Large Graphs, Feng Shuo, Derong Shen

Graph-based Hybrid Recommendation Using Random Walk and Topic Modeling, Yang-Hui Yan, Hai-Tao Zheng, Ying-Min Zhou

Research Session 17: Data Mining(chaired by Jeffrey Yu)

Mining Weighted Frequent Itemsets with the Recency Constraint, Jerry Chun-Wei Lin, Wensheng Gan, Philippe Fournier-Viger, Tzung-Pei Hong

Boosting Explicit Semantic Analysis by Clustering Paragraph Vectors of Wikipedia Articles, Hai-Tao Zheng, Wenzhen Wu

Probabilistic Frequent Pattern Mining by PUH-Mine, Wenzhu Tong, Carson Leung, Dacheng Liu, Jialiang Yu, Fan Jiang

Learning to Hash for Recommendation with Tensor Data, Qiyue Yin, Shu Wu, Liang Wang

Research Session 18: Influence Maximization (chaired by Yoshiharu Ishikawa)

A Co-Ranking Framework to Select Optimal Seed Set for Influence Maximization in Heterogeneous Network, Yashen Wang, Heyan Huang, Chong Feng, Xianxiang Yang

UserGreedy : Exploiting the Activation Set to Solve Influence Maximization Problem, Wenxin Liang, Chengguang Shen, Xianchao Zhang

Minimizing the Cost to Win Competition in Social Network, Ziyan Liu, Xiaguang Hong, Zhaohui Peng, Zhiyong Chen, Weibo Wang, Tianhang Song

Ad Dissemination Game in Ephemeral Networks, Lihua Yin, Yunchuan Guo, Yanwei Sun, Junyan Qian, Thanos Vasilakos

Industrial Session 1: Cloud and Real-Time Computation(chaired by Tom Fu)

Hybrid Cloud Deployment of an ERP-based Student Administration System, Simon K.S. Cheung

A Benchmark Evaluation of Enterprise Cloud Infrastructure, Yong Chen, Xuanzhong Xie, Jiayin Wu

A Fast Data Ingestion and Indexing Scheme for Real-time Log Analytics, Haoqiong Bian, Yueguo Chen, Xiongpai Qin, Xiaoyong Du


Demonstration Session:


A Fair Data Market System with Data Quality Evaluation and Repairing Recommendation, Xiaoou Ding, Hongzhi Wang, Dan Zhang, Jianzhong Li, Hong Gao

HouseIn: A Housing Rental Platform with Non-Redundant Information Integrated from Multiple Sources, Jian Zhou, Zhixu Li, Qiang Yang, Jun Jiang, An Liu, Guanfeng Liu, Lei Zhao, Jia Zhu

ONCAPS: An Ontology-based Car Purchase Guiding System, Jianfeng Du, Jun Zhao, Jiayi Cheng, Qingchao Su, Jiacheng Liang

A Multiple Trust Paths Selection Tool in Contextual Online Social Networks, Linlin Ma, Guanfeng Liu, Guohao Sun, Lei Li, Zhixu Li, An Liu, Lei Zhao

EPEMS: An Entity Matching System For E-Commerce Products, Lei Gao, Pengpeng Zhao, Victor S. Sheng, Zhixu Li, An Liu, Jian Wu, Zhiming Cui

PPS-POI-Rec: A Privacy Preserving Social Point-of-Interest Recommender System, Xiao Liu, An Liu, Guanfeng Liu, Zhixu Li, Jiajie Xu, Pengpeng Zhao, Lei Zhao

Incorporating Contextual Information into a Mobile Advertisement Recommender System, Ke Zhu, Yingyuan Xiao, Pengqiang Ai, Hongya Wang, Ching-Hsien Hsu