Organization committee

General Co-Chairs

Kang Cai, China Telecom Co, China
Zhifeng Hao, Guangdong University of Technology, China
Xuemin Lin, University of New South Wales, Australia

Program Committee Co-Chairs

Reynold Cheng, the University of Hong Kong, Hong Kong
Bin Cui, Peking University, China
Zhenjie Zhang, Advanced Digital Sciences Center, Singapore

Workshop Co-Chairs

Xiaokui Xiao, Nanyang Technological University, Singapore
Jian Yin, Sun Yat-Sen University, China

Tutorial Co-Chair

Sai Wu, Zhejiang University, China
Ying Zhang, University of Technology Sydney, Australia

Panel Co-Chair

Zexiong Ma, China Telecom Co, China
Jeffrey Yu, the Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
Zhiming Zhong, China Telecom Co, China

Industrial Co-Chairs

Hongyang Chao, Sun Yat-Sen University, China
Junjun Hu, China Telecom Co, China
Ying Yan, Microsoft Research Asia, China

Demo Co-Chairs

Xiaoli Li, Institute for Infocomm Research, Singapore
Xiaojun Xiao, Guangzhou Useease Information Technology Co. Ltd.
Rong Zhang, East China Normal University, China

Big Data Challenge Co-Chairs

Kang Chen, China Telecom Co, China
Baozhong Wang, China Telecom Co, China

Distinguished Lecture Series Chair

Aoying Zhou, East China Normal University, China

Research Students Symposium Co-Chairs

Xiaohui Yu, Shandong University, China
Wenjie Zhang, University of New South Wales, Australia

Publication Chair

Ruichu Cai, Guangdong University of Technology, China
Jia Xu, National University of Defense Technology, China

Publicity Co-Chair

Ilaria Bartolini, University of Bologna, Italy
Yin Yang, Hamad bin Khalifa University, Qatar
Bin Zhou, University of Maryland, Baltimore County, USA

Local Organization Co-Chair

Xiaohui Guo, China Telecom Co, China
Jie Ling, Guangdong University of Technology, China
Lijuan Wang, Guangdong University of Technology, China
Wen Wen, Guangdong University of Technology, China